Intézményi közzétételi lista

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC

Tagintézmény:

 

Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája

 

2018/2019. tanév

 

 

 

1.    A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást a felvételi tájékoztató tartalmazza

 

Felvételi tájékoztató

 

2.    A beiratkozásra meghatározott idő:

 

A tagintézmény a beiratkozást az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon (2019. június 21.) iskola igazgatója által meghatározott időben bonyolítja le.

 

2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

Engedélyezett osztályok száma:                  28

Engedélyezett pedagógus álláshelyek:         34+4

 

3.     A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei:

 

Tagintézményünk tandíjat, térítési díjat nem szed semmilyen jogcímen.

…………………………………………………………………….

 

4.    A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

 

Nem rendelkezünk a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékeléssel.

 

……………………………………………………………………

 

5.    Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja:

 

Az Áchim András utcai épület nyitva tartása:

 

Hétfő - péntek 06:00 - 19:30 
Szombat 07:30 - 18:30


Ügyfélfogadás ideje:

 

hétfőtől - csütörtökig 07:30 - 16:00 
péntek 07:30 - 13:30 

 

Jelentősebb rendezvények és események időpontjai

 

6.    A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

 

Nem volt ellenőrzés.

……………………………………………………………………

 

7.    A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linken érhető el

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

Házirend

 

Pedagógiai program

 

 

8.      A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve
 a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

 

Tantárgy

Egyetem

Főiskola

Szakmai szakirányú végzettség

Angol nyelv

1

1

 

Német nyelv

1

 

Magyar nyelv és irodalom

2

 

Történelem és állampolgári ismeretek

3

1

 

Matematika

1

1

 

Fizika

1

 

 

Informatika

1

1

 

Kémia

 

2

 

Biológia

1

 

Földünk és környezetünk

2

 

 

Testnevelés

2

 

 

Társadalomismeret és etika

 

1

 

Vállalkozási, gazdasági és marketing alapismeretek

1

1

 

Könnyűipari szakmai elméleti és gyakorlati oktatás

2

6

 

Fodrász szakmai elméleti és gyakorlati oktatás

 

3

2

Élelmiszeripari szakmai elméleti és gyakorlati oktatás

2

1

 

Kozmetikus szakmai elméleti és gyakorlati oktatás

 

2

1

Informatikai szakmai elméleti és gyakorlati oktatás

1

1

 

 

 

9.    A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

2 fő iskolatitkár – érettségi + szakmai felsőfok

1 fő pedagógiai asszisztens – érettségi + szakmai felsőfok

1 fő rendszergazda – számítástechnika szakos tanár (főiskola)

 

10.  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

 

 

Országos kompetenciamérés átlagpontszámai

 

 

2015. év

2016. év

2017. év

Szak-
közép.

Szak-
gimn.

Szak-
közép.

Szak-
gimn.

Szak-
közép.

Szak-
gimn.

Matematika

1303

1398

1669

1588

1371

1524

Szövegértés

1313

1491

1558

1522

1335

1539

 

 

 

 

11.  Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 

száma

%

száma

%

száma

%

Lemorzsolódók

28

8,2

112

22,2

52

12

Évismétlők

4

1,09

11

2,18

16

3,7

 

 

12.  Érettségi vizsgák átlageredményei

 

Tantárgy

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Átlag

Magyar nyelv és irodalom

2,40

2,86

3,03

2,76

Matematika

2,07

1,87

1,83

1,92

Történelem

2,26

2,87

2,46

2,53

Angol

2,60

2,33

2,27

2,40

Német

2,00

2,55

2,46

2,34

Biológia

2,14

3,25

2,8

2,73

Földrajz

2,00

3,40

2,2

2,53

Informatika

2,50

2,86

3,6

2,99

Szépészeti alapismeretek

-

3,50

3,25

3,38

 

 

Szakmai vizsgák átlageredményei

 

Szakma

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Átlag

Húsipari termékgyártó

4,00

2,44

5,00

3,81

Pék

4,30

2,3

3,44

3,35

Bőrdíszműves

-

-

-

-

Női szabó

3,20

2,5

3,22

2,97

Ruhaipari technikus

-

-

4,50

4,50

Fodrász

3,70

2,77

3,11

3,19

Gyakorló fodrász

3,30

3,14

-

3,22

Kozmetikus

3,50

4,25

3,9

3,88

Gyakorló kozmetikus

3,90

3,75

-

3,83

Lakástextil készítő

4,40

4,30

3,00

3,90

Számítógépes adatrögzítő

-

2,00

-

2,00

Dekoratőr

-

-

4,13

4,13

 

 

13.  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások vehetők igénybe

 

- tehetséggondozás

- felzárkóztatás

- vizsgára készítés

- tömegsport

- falmászás

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

a)    Az otthoni felkészülés célja

-          az ismeretek elsajátítása, rögzítése

-          gyakorlás, ismétlés

-          feladatmegoldó készség kialakítása, fejlesztése

-          az órán el nem végezhető, a tananyaghoz szorosan kapcsolódó ismeretek megszerzése (pl. kötelező olvasmány elolvasása)

b)    Alapelvek

-          a tanulók képességeinek figyelembevétele (differenciált feladatok)

-          a tanulásra fordítható idő figyelembevétele

-          rendszeresség, következetesség, ellenőrzés

-          hosszabb időt igénybe vevő feladatok időbeni kijelölése

-          az otthoni felkészülés fontosságának, szerepének tudatosítása

-          a tanórán és az otthon tanultak ellenőrizhetők

-          a tanuló szorgalmának értékelését jelentősen befolyásolja, hogy az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatait milyen rendszerességgel végzi el

c)    Korlátok:

-          nem lehet túlságosan megterhelő az otthoni felkészülés a tanulók számára.

-          nem adható olyan házi feladat, ami anyagi ráfordítást igényel (a szükséges taneszközökön kívül)

-          hét végére ne kapjanak a tanulók a szokásostól eltérő mennyiségű tanulnivalót

-          a szünidők, ünnep miatti szabadnapok idején a legközelebbi órákra való felkészüléshez szükséges tananyagot kell elsajátítaniuk minden tantárgyból

 

 

Iskolai dolgozatok szabályai:

 

A tanuló a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb kell, hogy megismerje. Ugyanabban az osztályban egy napon kettőnél több témazáró dolgozat íratására nem kerülhet sor!

 

A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Ha a tanulónak a dolgozat javításával kapcsolatban problémája van, akkor kérheti a javító tanártól a probléma orvoslását. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a tanuló a tagintézmény-vezetőjéhez fordulhat, aki a dolgozat felülvizsgálata céljából egy másik szaktanárt jelöl ki. A 10 munkanapon túl értékelt írásbeli munkájának eredménye csak a tanuló beleegyezésével kerülhet a naplóba.

 

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat az iskola a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet által előírt esetekben szervez .

A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt. A tájékoztatásnak legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt meg kell történnie. Vizsgát – a rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelésioktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.

 

Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: énekzene, vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika.

Ha a tanuló a vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.

A szabályosan megtartott tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető.

 

Az osztályozó, a különbözeti, a pótló és a javítóvizsga követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. 

Az intézmény három időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, január és április folyamán. (Intézményi döntés szerint) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, és közzé teszik az intézmény honlapján.

 

14.1. Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:

      felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

      engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

      tanulmányait magántanulóként végzi,

      előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, vagy

      az Nkt 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott (és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

      Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri

      az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

      az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában eléri/meghaladja az elméleti tanítási órák 30 százalékát, a gyakorlati órák számának 20 százalékát

      egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

      ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

 

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti követelményei a pedagógiai program helyi tantervének tantárgyi követelményrendszereivel azonosak.  

 

Tantárgy megnevezése

Osztályozó vizsga formája

írásbeli

szóbeli

gyakorlati

Magyar nyelv és irodalom

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Idegen nyelv

Élő idegen nyelv

x

x

 

Matematika

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalomismeret

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Etika

 

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Biológia

Biológia – egészségtan

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Fizika

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Kémia

 

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Természetismeret

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Kommunikáció- magyar nyelv és irodalom

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Kommunikáció és anyanyelv

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Társadalom és jelenkorismeret

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Földrajz

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Művészetek 

x

 

x

Ének-zene

x

 

x

Informatika

x

 

 

Testnevelés

Testnevelés és sport

 

 

x

Szakmai tárgyak elmélet

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

Szakmai tárgyak gyakorlat

 

 

x

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

x

az írásbeli eredményte-

lensége esetén

 

 

14.2. Különbözeti vizsga

 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:

      a tanuló a választható tantárgyak esetében a május 20-i határnappal a következő tanévre más választható tantárgyat választ. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.

      írásbeli határozat alapján engedélyezték,

      tanulmányait adott évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni és ezt megelőzően csak középszinten tanulta,

      átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott. A különbözeti vizsga szükségességéről a tagintézmény-vezető dönt.

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.

14.3. Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

14.4. Javító vizsga

Javító vizsgát tehet a tanuló legfeljebb három tantárgyból a tanév végéig. A javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.

 

Az igazgató a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására háromtagú vizsgabizottságot jelöl ki. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szabályos lebonyolításáért. A tanuló független vizsgabizottság előtt is vizsgázhat, a vizsgabizottságot ebben az esetben a területileg illetékes kormányhivatal jelöli ki.

A tanulmányok alatti vizsga követelménye azonos a helyi tantervekben meghatározott követelményrendszerrel.

 

A vizsga menetének fontosabb szabályai:

      Egy nap legfeljebb három írásbeli vizsga tehető, melyek időtartama tantárgyanként nem lehet több 60 percnél.

      Egy nap legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető.

      A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői vélemény alapján kell a tanuló számára biztosítani a hosszabb felkészülési vagy kidolgozási időt.

      A vizsga folyamán meghatározott számú és időtartamú szünetet kell biztosítani a tanulók számára.

 

Felnőttoktatás:

 

Esti általános iskola: 5 – 6 – 7 – 8. évfolyamon

 

Szabályok

Ideje és hossza

      Minden tanult tárgyból írásbeli vizsgát kell tenni.

      Elégtelen osztályzat esetén javítási lehetőség: szóban.

      Az évfolyamok rövidítésére egyéni kérelem alapján van lehetőség.

      Minden évfolyamon félévi és év végi vizsga.

      A vizsganapok tanítási napokon kerülnek lebonyolításra.

      A vizsgák pontos időpontjáról a tanulókat tájékoztatjuk.

      A vizsga időtartama a szaktanárok által kerül meghatározásra.

 

 

Levelező gimnázium: 9 – 10 – 11 – 12. évfolyam

 

Szabályok

Ideje és hossza

      A vizsgákon való megjelenés kötelező, igazolatlan távolmaradás elégtelen osztályzatot jelent.

      Az elégséges (2) érdemjegy eléréséhez min. 2,00 átlagra van szükség.

      A 9 – 10. évfolyamon az írásbeli vizsga kötelező, elégtelen osztályzat esetén javítási lehetőség év végén szóban van.

      Minden évfolyamon félévi és év végi vizsga.

      A tanítási és vizsgarend 2017 szeptemberében kerül kihirdetésre.

      Minden évfolyamon a vizsga ideje a szaktanár által kerül meghatározásra.

 

·         A 11. évfolyamon az írásbeli, gyakorlati és a második szóbeli vizsga kötelező.

·         A 12. évfolyamon az írásbeli és a szóbeli vizsga kötelező.

·         Ha a tanuló egy adott tanév egyetlen első féléves vizsgáján sem jelenik meg, tanulói jogviszonya megszűnik.

·         Vizsgahalasztási kérelemre írásban, indoklással, az intézmény igazgatójának címezve , a vizsga előtt legkésőbb 1 héttel van lehetőség.

·         Vizsgáról való hiányzás esetén az osztályfőnököt kell értesíteni (min. 2 nappal). Orvosi vagy munkáltatói igazolás szükséges. Előre látható esetben a vizsga előtt, egyéb esetben a vizsga utáni hétfőn.

·         A halasztott vizsgák pótlására augusztusban van lehetőség.

 

 

Tanulmányok alatti vizsgát az intézmény a köznevelési törvény 64. §. alapján szervezhet. A vizsga szervezési módját és szabályait a hivatkozott jogszabály részletesen tartalmazza. Ennek alapján az intézményi eljárásrendet az alábbiak szerint határozza meg a nevelőtestület:

      A tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha valamilyen okból nem volt a tanév során érdemjeggyel osztályozható vagy a tanulmányi idő rövidítését kérte valamely tantárgyból.

      Osztályozó vizsga a szakképző évfolyamon szervezett beszámoltató vizsga is.

      Javító vizsgát tehet legfeljebb három tantárgyból a tanév végéig.

 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha más iskolából vagy az intézmény más programjából érkezik tanulócsoportba. A különbözeti vizsga szükségességéről a tagintézményvezető dönt. 

 

Vizsgaidőszakok:

 

A tanév során bármikor szervezhető tanulmányok alatti vizsga. Javító vizsga augusztus 15 és augusztus 31 között szervezhető.

      Az igazgató a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására háromtagú vizsgabizottságot jelöl ki. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szabályos lebonyolításáért. A tanuló független vizsgabizottság előtt is vizsgázhat, a vizsgabizottságot ebben az esetben a területileg illetékes kormányhivatal jelöli ki.

      A tanulmányok alatti vizsga követelménye azonos a helyi tantervekben meghatározott követelményrendszerrel.

      A szabályosan lebonyolított tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. A vizsga menetének fontosabb szabályai:

      Egy nap legfeljebb három írásbeli vizsga tehető, melyek időtartama tantárgyanként nem lehet több 60 percnél.

      Egy nap legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető.

      A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői vélemény alapján kell a tanuló számára biztosítani a hosszabb felkészülési vagy kidolgozási időt. A vizsga folyamán meghatározott számú és időtartamú szünetet kell biztosítani a tanulók számára.

 

 

 

 

15   Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

Nappali képzés: összesen 17 osztály 

Szakgimnáziumi osztályok: (6 osztály) 

9.SZ 32 fő

10.SZ 22 fő

11.SZ 16 fő

12.SZ 20 fő

1/13.SZ 26 fő

2/14.SZ 24 fő

 

Szakközépiskolai osztályok: (11 osztály) 
SZH/1 8 fő 
SZH/2 7 fő 
9.A 23 fő 
9.E 19 fő 
10.A 19 fő 
10.E 14 fő 
11.A 12 fő 
11.E 9 fő 
11.T 8 fő 
12.I 10 fő 
13.I 6 fő 

Felnőttoktatás: 
Levelező gimnáziumi osztályok: 
9.
L 26 fő 
10.L 26 fő 
11.L 8 fő 
12. L 12 fő 

Esti Általános Iskola: 
5-8. Esti Ált.: 21 fő 

Esti, közismereti tartalom nélküli szakgimnázium szakmai képzés: 
1/13.D 9 fő 
1/13.F 16 fő 
1/13.K 19 fő 
2/14.K 17 fő 

Esti, közismereti tartalom nélküli szakközépiskolai szakmai képzés: 
KSZ/11.NSZ 7 fő 
KSZ/12.NSZ 9 fő